Investering: Husk at justere op eller ned i porteføljen

Vedligehold portoføljen (foto hansentoft.dk)

Vedligehold portoføljen (foto hansentoft.dk)

Det er ganske vidst; porteføljen skal løbende have et tjek. For ellers vokser den ud af proportion. Det er lidt lige som en vildvoksende busk – den skal trimmes nu og da, for ellers kan den give sig til at vokse ud af en forkert retning, sætte vildskud og forkerte forgreninger, der får resten af busken til ikke at trives og gro.

Verden i forandring – også din

Det gælder både for den private og for den professionelle investor – når tiden går, markeder forandres, der udbetales udbytte og så videre – så er det vigtigt at betragte porteføljen og lige tage bestik af situationen. Det kan være, der er skævhed i den måde porteføljen er sat op på i forhold til markedsudviklingen- det kan være at risikoprofilen har forrykket sig betragteligt, at du har fået geninvesteret udbytte fra aktierne og at din aktiedel, dermed er blevet for stor i forhold til det, du oprindeligt havde tænkt – det kan også være du har nogle private forhold, som har ændret sig; at du er blevet gift, skilt, har fået børn, har skiftet bolig eller job, eller har nået en alder, hvor du er gået på pension – ja, der kan være mange grunde til, at du skal give porteføljesammensætningen et ekstra eftersyn.

Tag et eksempel

Hvis man tager et eksempel ud og kigger på en million kroner, der bliver investeret – og investeret så 50 procent er placeret i aktier og 50 procent i obligationer. Hvis så aktierne stiger nævneværdigt meget og obligationerne derimod falder i værdi, så er balancen blevet meget forskubbet – altså fordi aktierne fylder forholdsvis mere i det samlede billede. Derfor bør man, hvis de samme balanceforhold skal opretholdes, sælge aktierne og købe flere obligationer – ellers er risikoprofilen ikke længere svarende til det, den var oprindeligt. Der skal altså nøgternt være et eftersyn af, hvordan porteføljen ser ud, så der ikke sker en forskubning af, hvordan man er disponeret mod risici, afkast og volatilitet på de til tider stormombruste finansmarkeder.

Læs om porteføljesammensætning her: http://www.Formuepleje-optimum.dk

Få yderligere information om at investere her:

Investering: Et vink om hvad der er godt at investere i

Investering og strategi

Investering: Horisonten skal være lang og fokus skarpt

Investering: Et vink om hvad der er godt at investere i

Der er gode tider forude (foto formuepleje.dk)

Der er gode tider forude (foto formuepleje.dk)

Hvor findes den attraktive investering – hvornår kommer de næste investeringer med godt, solidt afkast? Et praj eller et hint om, hvad der er værd at investere i er godt – både fordi det er rart med en sagkundskab der kan lede i den rigtige investeringsretning og fordi man aldrig kan være overinformeret, når det handler om at være inde i kapitalmarkedernes mange bevægelser.

Efter hele 14 fede år med gode afkast og solide, nærmest massiv vækst for investorer kom finanskrisen buldrende, som en storm med orkanstyrke, der ikke er set lignende siden 1930ernes krise. Alt pegede i negativ retning – og det samtidigt. Nu oplever finansmarkederne år 6 i krisen, og går det efter Biblens beretning om, at 7 magre år afløser 7 fede år så er der altså snart lys for enden af tunnelen.

Tøbrud i Europa

Det fastfrosne europæiske finansmarked har savnet lånemuligheder og kapital, der er risikovillig, og som kan investeres i vækst. Særligt de Sydeuropæiske lande og Grækenland har været ramt af økonomisk træghed. Og den er slet ikke ovre endnu. Men USA har formået at skabe vækst – against all odds – og der er tydelige tegn på bedring i den økonomiske tilstand. Så der er en vej frem – med fornyet tiltro til økonomi. Og eksperter siger, der netop nu er potentiale i aktierne.
Så nu kan der investeres.

Investér og spred interesserne ud

Diversifikationen skal være på plads, og der skal være et øget fokus på, at man skal have midlerne placeret i de rigtige selskaber. For at man ikke er for sårbar i sine investeringsdispositioner er det vigtigt, at tænke i forskellige brancher og forskellige scenarier. I tvivl? Tag en prof kapitalforvalter med på råd, så du ikke kommer til at gøre noget, der er forkert i forholdet til at træffe de rigtige og langtidsholdbare dispositioner. Det handler jo om dine penge.

Klik ind og læs mere om investering.

 

Læs flere indlæg om at investere her:

Investering og strategi

Investering: Horisonten skal være lang og fokus skarpt

Investering: Tænk ud af den lange tangent

Investering og strategi

Vil du investere bør du vide præcis hvad du går ind til (foto formuepleje.dk)

Vil du investere bør du vide præcis hvad du går ind til (foto formuepleje.dk)

Når man som investor træder ind i investeringsjunglen – selv eller gennem en kapitalforvalter – så er det overordnede mål, at der skal være størst fokus på, at hente det bedst mulige afkast indenfor så lille en risikoramme som muligt.

Hvordan kan man bedst tænke investering og investeringsstrategi? Ja, der er lige så mange holdninger, som der er mennesker til i den vide verden. Hvordan vide, hvilken retning der er rigtig at gå i?

De mange valg

Afkast – risikostyring – aktivallokering – alternative investeringsmuligheder og spørgsmålet om uvildig rådgivning – ja, mange elementer og emner er der, at tage hensyn til, når der tænkes i strategier for investering, opsparing og kapitalpleje.

Hvad enten du er privat investor, eller du er typen, der vælger, at entrere med den professionelle banker eller kapitalplejer – så er det uomtvisteligt, at afklaring af risikovillighed og tidshorisont er det overordnede, som man SKAL forholde sig til.

Behov er individuelle, og det er forventninger til afkast eller resultat også. Det drejer sig om, at vide hvordan man helt nøjagtigt er indrettet i forhold til selv at afsætte tiden til at pleje sine opsparede eller arvede midler; for det tager naturligvis nogle ressourcer, at pleje kapitalen – de kan dog hurtigt opvejes af at man som investor på egen hånd ser forkert og træffer nogle ikke holdbare valg, der endda måske er forkerte, og som derfor koster penge.

Effektiv kapitalpleje

Den gode og grundige kapitalforvalter træffer velovervejede beslutninger og fokuserer på:

 • Afkast. Afkastet skal være absolut. Der investeres, så der akkumuleres afkast. Kontinuerligt.
 • Risikostyring indenfor afgrænsede rammer. Risici skal løbende evalueres, så der hele tiden er den rigtige balance. Mere appetit på afkast giver også en større risikoeksponering.
 • Aktiver skal allokeres rigtigt. De forskellige aktivklasser skal være repræsenteret på den mest attraktive måde; i både aktier og obligationer.
 • Investeringer, der er anderledes. Der skal være åbenhed for, nye og anderledes investeringsmuligheder i porteføljen. Dog med fokus på at risikomomentet er overvejet.

Klik her og læs mere om investering.

Læs meget mere om investering her:

Investering: Horisonten skal være lang og fokus skarpt

Investering: Tænk ud af den lange tangent

8 investeringsråd

Investering: Horisonten skal være lang og fokus skarpt

Tålmodighed er den vigtigste egenskab når der investeres (foto formuepleje.dk)

Tålmodighed er den vigtigste egenskab når der investeres (foto formuepleje.dk)

Ved investeringer skal der tænkes meget langt ud i fremtiden. Tiden er som bekendt oftest det samme som penge. Omvendt er penge også tid.

Det er meget vigtigt, at vide og være helt klar over, hvor meget tid, man har afsat til at investere i. Hvor lang en tidsperiode er der at operere i, og hvor stort et beløb kan der afsættes til at investere for?

Det er jo rigtig godt, hvis der er et meget langt tidsforløb – det bedste er, at have en rigtig lang tidshorisont, at investere efter – for på den måde, kan man få alle både opture på børsen med, og på den måde skabe merfortjeneste.

Ej for hyppige handler

Handlen med aktierne og med obligationerne skal holdes på et lavt blus – det koster nemlig penge hver eneste gang – det vil sige, at det tager af formuen, når man går ud og ind af markedet mange gange – og altså er for hyppigt handlende.

Forventningen til investeringernes afkast skal være afstemt

Formue eller opsparing skal investeres lukrativt – og det helst et sted, hvor der samlet set kan ske en tilvækst. Derfor vil man også naturligt søge hen i mod de sikreste steder at placere sine frie og investerbare midler. Forventningsafstemningen skal være på plads og den generelle risikoprofil og afsættet for at kunne afse et vidst tidsrum, som pengene er investeret i – skal være afklaret. Med rette kan man sige , at investering er en form for udskudt eller udsat behov.

To ting er afgørende:

Der er to ting, som er meget bestemmende for om man kan skabe vækst i formuen:

 • Tid der spares op – og tiden investeringen pågår.
 • Afkastet – det der er tjent og som kan reinvesteres.

Er tidshorisonten lagt fast, bliver det lettere også at få afstemt de forventninger, man har til et forståeligt og forventeligt afkast. Øvelse gør mester – træn evnen til at se rigtigt

Undgå de hyppige handler – det er alt for dyrt. Og så er det jo ikke nødvendigt, når man har set rigtigt fra starten af.

læs meget mere om investering hos Formuepleje.dk

Andet nyttig information om investering:

Investering: Tænk ud af den lange tangent

8 investeringsråd

Investering: Tænk ud af den lange tangent

Det er vigtigt at have fokus på ens risikoprofil når man investerer (foto 360wealth.dk)

Det er vigtigt at have fokus på ens risikoprofil når man investerer (foto 360wealth.dk)

Tænk langsigtet – når du tænker investering – Det allervigtigste er at have fokus på risikoprofil og afklaring af samme.

Effektivisér dine investeringer og øg fortjenesten. Når man rationaliserer i sine investeringer er det med henblik på, at kunne skabe et større alfa og et bedre afkast. Og her kan man ligeså godt tænke langsigtet.

Den langsigtede strategi

Det bedste er at tænke langsigtet og være bevidst om, at man kan læse sig ind på at se rigtigt. Det er nemlig for dyrt at se forkert, handle for ofte og gå ind og ud af markedet.

Ønsket er at skabe vækst for din formue, og det kan du gøre ved at lave en porteføljesammensætning, der er godt gennemtænkt og som har fokus på både obligationer og aktier. Oftest betrager man obligationerne som den konstante størrelse og aktierne som den mere volatile del, der har hyppige kursstigninger og –fald.

Real- eller/ og statsobligationer

En tommelfingerregel er, at man i en traditionel portefølje skal have sin alder i obligationer og resten op til de 100 procent, i veludvalgte aktier. Obligationsdelen er altså kernen i investeringerne og så danner aktierne kredsen udenom.

God nattesøvn

Den langsigtede strategi giver også en bedre nattesøvn, fordi den er velovervejet og velbegrundet i en god analyse og gode beslutninger. Forud for den langsigtede strategi har man nemlig også valgt en passende risikoprofil og det alene skaber en ro i maven.

Din risikoprofil styrer resten

Porteføljen skal kunne stå alene, når først den er sat sammen – hvis du er i tvivl kan du søge professionel hjælp hos en finansiel rådgiver.

Læs mere om investeringsstof hos formuepleje-fokus.dk

Aktiehandel: Der er forskel på mænd og kvinder

Kvinder er generelt mere tålmodige (foto formuepleje.dk)

Kvinder er generelt mere tålmodige (foto formuepleje.dk)

Den gængse opfattelse er, at kvinder shopper mere end mænd gør – det gør de måske også, fordi det er kvinderne, der køber ind til hele familien – Men når det handler om at aktier og obligationer, så er det i hvert fald omvendt.

Kvinderne får mere ud af anstrengelserne

Mænd handler oftere aktier, hvor i mod kvinder tænkere mere strategisk og langsigtet – hermed opnår kvinderne faktisk et noget højere afkast.

Danske Nykredit og økonomen Johan Juul-Jensen har senest lavet en undersøgelse, der bygger på en stor mængde data for, hvordan mænd og kvinder investerede i aktier i årene 2004-2011. I perioden omsætter kvinderne under halvdelen af, hvad mænd faktisk gør. Hyppigheden i aktiehandel taler for sig selv – Tallene står lysende klart: Mænd foretager hele 4 gange så mange aktiehandler, som kvinder gør!

Og så er der omkostningerne…

De nøgne tal siger; mandlige private investorer har i tidsperioden 2004 til tredje kvartal 2012 betalt knapt 11 milliarder kroner i rene handelsomkostninger altså kurtage og tab på grund af kursspændet i handlerne. Det betyder at mændene i gennemsnit har omkostninger på 14.000,- kroner. Den kvindelige investor har, derimod, i samme tidsrum haft en gennemsnitlig omkostning på 6.500,- kroner.

Mand versus kvinde – er det: Hunter versus Farmer?

Analysen uddrager, at mænd lader sig påvirke af deres naturlige jagt- og konkurrenceinstinkt, og derfor forsøger at ramme henholdsvis top og bund i aktiemarkedet – det kræver hyppige køb og salg og handling, som jo er det mænd motiveres af.

Evolutionspsykologisk set er mandens jagtinstinkt intakt, og det hindrer ham i vid udstrækning i at skabe indtjening på aktiehandel. Mændene overvurderer egen indsigt og evner – resultat er, at de tager fejl af for mange gange. Omvendt undervurderer kvinderne deres egne gode evner og nedvurderer alt for ofte deres gode nedarvede kommunikative evner og ganske ofte meget skarpe intuition.

Klik her og læs mere om aktieinvestering.

8 investeringsråd

Glem ikke at du har mange penge på spil (foto formuepleje.dk)

Glem ikke at du har mange penge på spil (foto formuepleje.dk)

Hellere én fugl i hånden end ti på taget.

Når det gælder om at rådgive indenfor investeringer og finansielle forhold, så findes der mange vinkler og former for råd, som virker lige så flygtige som fuglene på taget. Men med denne liste har du noget i hånden, så det er muligt at træffe valg på et oplyst – eller i hvert fald – mere gennemtænkt grundlag, når du bevæger dig ind i investeringsjunglen.

Gå frem efter disse 8 punkter, når der skal investeres:

 1. Hav en ansvarlig økonomi: nedbring eventuel gæld og husk du skal spare op gennem hele livet.
 2. Vid at fremtiden er uvis – for alle! Derfor skal du ikke tro på det, hvis nogen siger, at de kan forudsige fremtiden for dig eller for dine investeringer.
 3. Læg ikke æggene i én kurv. Bland altid de aktivklasser, som du investerer i.
 4. Hav fokus på omkostningerne; både hvis du ”gør-det-selv” og hvis du vælger professionelle kapitalforvaltere eller investeringsforeninger.
 5. Udvælg investeringsformer eller investeringsprodukter, som du forstår.
 6. Påtag dig ikke – som i slet IKKE – uovervejet og hasarderet risiko.
 7. Afkastet følges side om side med risiko. Det er et faktum, så husk det.
 8. Du skal kun investere det, du kan tåle at tabe.

Lige meget, hvordan din økonomi har det, er dette nogle tips, som er gode at have i baghovedet, når du lancerer dig selv som investor og gerne vil opnår et ordentligt afkast.

Det vigtigste – igen: Husk risikoen

Det allervigtigste er, at man skal være vågen og observant i forhold til risiko, og hvordan den udmønter sig. Uden fokus på risiko sætter man for meget ind på ét bræt, og det kan være farligt i forhold til de udsving, kapitalmarkederne nu en gang har.

Klik og læs meget mere om investeringer hos formuepleje.dk

Skab investering med afkast – se på de bagvedliggende allokeringer

find investeringer der giver god afkast (foto stockrockandroll.com)

find investeringer der giver god afkast (foto stockrockandroll.com)

Blæst og modvind kan få enhver portefølje til at lide og til ikke at udvise det tilsigtede afkast – et afkast man sikkert har disponeret med, da man valgte sin porteføljesammensætning. Det mest hensigtsmæssige er, at man har gjort sit forarbejde godt og valgt det bedste ud.

Vælg dem med en ordentlig track-record

Som når man plukker bær og frugter, er det vigtigt, at vælge noget forskelligt, så man kommer vidt omkring med sine allokeringer. Der skal vælge aktier ud fra principper om, at de skal være i velbeskrevne selskaber med gode track-records.

Sikkerheden bag investeringen

Risikoen ved at investere i aktier er langt større end ved at investere i obligationer – sådan er det og den bedste måde at forklare det på, er nok ved at se på det, der ligger bag selskaberne. Bag obligationerne er der som regel solid og kontinuerligt afkastgivende realkredit eller sågar en stat, der har udstedt en serie af obligationer, som staten så står som garant for.

For aktiernes vedkommende er det sådan, at det jo er virksomhedens drift, der er det, som garanterer overhead og afkast – så aktier er altså afhængige af, at den enkelte virksomhed eller selskabet har præsteret noget godt – ifald aktieselskabet ikke har det, så er papiret eller aktien ikke i stand til at skabe alfa eller tilstrækkeligt med afkast.

læs mere om investering